ကျောက်မျက်ရတနာ

သဘာဝကျောက်မျက်ရတနာ ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ ကျောက်စရစ်များ၊ ကျောက်စရစ်များ၊ ကျောက်စရစ်များ၊ ဖလိုရင်းများ၊ Obsidian, malachite, Sunstone, aquamarine, olivine, lapis lazuli, topaz, graptolite, Tianhe ကျောက်၊ သဘာပတိ၊ သန္တာ၊ သန္တာ၊ ပယင်း၊ Jasper White ကျောက်စိမ်း၊ Shoushan ကျောက်၊ Bloodstone, စိမ်း၊ heliolite, moonstone, Dongling Stone, စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သဘာဝကျောက်ပုတီး အဆင်းလှ။ အဖိုးထိုက်သောကျောက်ဖြစ်ခဲသည်။ ၎င်းတွင်ကျောက်မျက်နှင့်ကျောက်စိမ်းနှစ်မျိုးပါဝင်သည်။ ကျောက်မျက်ရတနာသည်သဘာဝကျသောပစ္စည်း (စိန်ကဲ့သို့) သို့မဟုတ်ဒြပ်ပေါင်းများ (ဥပမာကြည်လင်သော) ပါ ၀ င်သည့်ကျောက်ဆောင်တစ်မျိုးကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျောက်စိမ်းသည်တွင်းထွက်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောတွင်းထွက်သတ္တုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပိုလီကရစ်တင်းကျောက်ကျောက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။